REGULAMIN REZERWACJI POKOI HOTELOWYCH, POZOSTAŁYCH USŁUG HOTELOWYCH I POBYTU GOŚCI W VILLA VERDI PLEASURE & SPA W ŁEBIE.

WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług hotelowych oraz usług dodatkowych, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych z nich korzystających oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.

2. Regulamin został umieszczony przez Usługodawcę na stronach www Usługodawcy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

I. Postanowienia ogólne

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

a. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

b. umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

c. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

d. Usługodawca – Robert Ruszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Royal Business Corp. Robert Ruszewski, ul. Obr. Westerplatte 20, 84-360 Łeba; NIP: 8411645033, REGON: 220350942, prowadzący Villa Verdi Pleasure & SPA w Łebie, al. Obr. Westerplatte 20, 84-360 Łeba, Polska, powiat lęborski, woj. pomorskie.

e. Usługobiorca – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług Usługodawcy, Usługobiorca może być jednocześnie Gościem,

f. Gość – osoba korzystająca z usług hotelowych lub dodatkowych ofertowanych przez Villa Verdi Pleasure & SPA w Łebie. Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą,

g. Formularz rejestracji - formularz internetowy zamieszczony na stronach Usługodawcy, wykorzystywany do rejestracji Usługobiorcy w systemie,

h. Rezerwacja on-line - rezerwacja usług hotelowych dokonywana w systemie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie www.villaverdi.pl silnika rezerwacyjnego (Internet Booking Engine),

i. Dokument autoryzacyjny - dokument przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę, w postaci elektronicznej, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym: dane o długości pobytu, wysokości należności za rezerwowany pobyt oraz określający termin wpłaty bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) za pobyt w obiekcie.

Akceptacja dokumentu autoryzacyjnego następuje poprzez dokonanie przez Usługobiorcę wpłaty na rzecz Usługodawcy kwoty wskazanej w dokumencie autoryzacyjnym, z którą to chwilą dochodzi pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą do zawarcia umowy o świadczenie określonych w dokumencie autoryzacyjnym usług hotelowych lub usług dodatkowych ofertowanych przez Usługodawcę.

2. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym przy użyciu strony WWW i silnika rezerwacyjnego, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, że akceptuje jego warunki.

II. Sposób dokonania rezerwacji

1. Celem dokonania rezerwacji on-line, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego , którym posługuje się Usługodawca, niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.

2. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu teleinformatycznego możliwe jest po włączeniu w używanej przez Usługobiorcę przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików „cookies” oraz wyłączeniu blokady wyskakujących okienek pop-up.

3. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

4. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu rezerwacji oraz regulaminu obiektu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Serwisu teleinformatycznego.

6. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:

a. stronę internetową obiektu i silnik rezerwacyjny (Internet Booking Engine) znajdujący się na stronie
internetowej Usługodawcy,

b. wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej obiektu i przesłanie go do obiektu drogą elektroniczną,

c. złożenie zamówienia na pobyt w obiekcie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail),

d. telefoniczne złożenie rezerwacji,

e. osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji tzw. bezpośrednia rezerwacja „z ulicy” .

III. Proces rezerwacji

1. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności.

2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzach, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

3. Ceny przedstawione w systemie podane są za pokój za 1 dobę hotelową albo za 1 osobodzień i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli oferta obejmuje śniadanie lub inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe usługi gastronomiczne lub SPA) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Gościa.

4. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).

5. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.

6. Po dokonaniu rezerwacji w sposób określony w części II ust. 6 lit. b-d powyżej, obiekt prześle na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail, dokument autoryzacyjny, określający każdorazowo ważność oferty i wysokość wymaganego bezzwrotnego zadatku (bezzwrotnej przedpłaty) za rezerwowany pobyt, którego akceptacja następuje poprzez dokonanie wpłaty wskazanej w Dokumencie autoryzacyjnym kwoty pieniężnej.

IV. Cena za usługi hotelowe oraz usługi dodatkowe

Cennik usług noclegowych/pokoi/pakietów pobytowych Villi Verdi Pleasure & SPA dostępny jest na stronie internetowej www.villaverdi.pl, zawierający ceny aktualne w dacie dokonywania rezerwacji oraz w tzw. silniku rezerwacyjnym, także dostępnym na stronie internetowej Villi Verdi. Ceny dostępne na stronie internetowej obiektu podane są za pokój za jedną dobę hotelową ze śniadaniem lub za tzw. pakiet pobytowy, zawierający cenę ze śniadaniem i z dodatkowymi usługami SPA lub bez nich. Ceny mogą zawierać również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli dana oferta zawiera śniadanie lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji lub w Dokumencie autoryzacyjnym wysłanym Usługobiorcy.
Cennik usług gastronomicznych i SPA znajduje się w recepcji.

V. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury

a. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia, o czym Usługobiorca zostaje poinformowany. Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po dokonaniu przedpłaty (zadatku) w wysokości ustalonej przez Usługodawcę. Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach oferty cenowej.

b. Usługobiorca rezerwujący miejsce hotelowe może uiścić kwotę z tytułu bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku), o którym mowa wyżej w formie przelewu bankowego, e-przelewu, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej.

c. Bezzwrotna przedpłata (bezzwrotny zadatek) winien być wpłacony w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym.

d. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.

e. Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego firmy Royal Business Corp. Robert Ruszewski:

 

Wpłaty krajowe:

numer rachunku bankowego w  Polskich Złotych ( PLN):

Deutsche Bank. BIC (SWIFT-Code): DEUTPLPX

32 1910 1048 2267 8030 9091 0001

 

Wpłaty z zagranicy:

numer rachunku bankowego w  Euro ( EUR):

Alior Bank. BIC (SWIFT-Code): ALBPPLPW

IBAN: PL 67 2490 0005 0000 4000 5534 3349

 

f. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

g. W przypadku osobistego wynajmu pokoju hotelowego bezpośrednio w Recepcji Hotelowej (tzw. rezerwacji bezpośredniej z ulicy), obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania należności za pobyt z góry. W takiej sytuacji ma również zastosowanie forma „bezzwrotnej przedpłaty”.

h. Okres rozliczeniowy w Villi Verdi wynosi trzy dni, co oznacza, że każdy Usługobiorca rezerwujący pobyt dłuższy niż 3 dni jest zobowiązany do uregulowania należności za zarezerwowany pobyt i usługi w terminie 3 dni od daty rozpoczęcia pobytu.

VI. Potwierdzenie rezerwacji

a. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line numeru potwierdzenia rezerwacji albo w chwili otrzymania przez gościa pisemnego potwierdzenia dokonanej rezerwacji od Recepcji Hotelu, z zastrzeżeniem postanowień pkt VI b-d poniżej.

b. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą zrealizowania przez Usługobiorcę bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) za pobyt w Hotelu, zgodnie z deklarowanym czasem pobytu. Zapłata za pobyt może zostać dokonana gotówką lub przelewem bankowym.

c. Dodatkowo system rezerwacji on-line generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres Usługobiorcy podany w formularzu.

d. Brak wpłaty bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym uznaje się za rezygnację Usługobiorcy z rezerwacji usług hotelowych oraz skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych.

VII. Warunki zmian i anulacji rezerwacji.

Wyjątkowo – za pisemną zgodą Usługodawcy – istnieje możliwość zmiany lub anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie na zasadach określonych poniżej. Nie ma możliwości skrócenia wcześniej zarezerwowanego pobytu bez względu na moment, w którym taką decyzję się podejmie.

Warunki anulowania rezerwacji:

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:

1. równowartości pierwszej doby rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu pomiędzy 31, a 15 dniem przed planowanym przyjazdem

2. równowartości dwóch pierwszych dób rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu pomiędzy 14, a 8 dniem przed planowanym przyjazdem

3. 100 % wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu na mniej niż 8 dni przed planowanym przyjazdem lub braku przybycia bez anulowania rezerwacji.

W wyjątkowych sytuacjach oraz gdy rezygnacja z zarezerwowanego pobytu nastąpi więcej niż 31 dni przed planowanym przyjazdem - obiekt może odstąpić od pobierania opłaty za rezygnację z rezerwacji. Obiekt nie odstąpi od ewentualnych kosztów transakcyjnych, które mogły mieć miejsce, tj. opłat prowizyjnych pobieranych przez np. DotPay lub inną instytucję finansową.

Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Usługobiorcy w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa.

Wniosek o anulowanie rezerwacji być zgłoszony w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.

W odniesieniu do rezerwacji dotyczących okresu szczególnego zainteresowania pobytami, Villa Verdi Pleasure & SPA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w Dokumencie Autoryzacyjnym odmiennych warunków anulowania rezerwacji, a nawet całkowitego wyłączenia możliwości złożenia wniosku o anulowanie rezerwacji - rezerwacje bezzwrotne.

VIII. Warunki zawierania i rozwiązywania umów.

1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług hotelowych przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym regulaminie, poza tymi wypadkami rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron, dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie.

2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) ("Ustawa o Prawach Konsumenta").

IX. Ochrona danych osobowych

1. Za pośrednictwem strony internetowej www.villaverdi.pl zbierane są dane poprzez wypełnienie formularzy. Formularz zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez Usługobiorcę. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.

4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne, przy czym odmowa ich podania w określonych wypadkach może uniemożliwić zawarcie umowy.

5. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) usługodawca informuje, iż:

a) administratorem danych osobowych jest: Robert Ruszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Royal Business Corp. Robert Ruszewski, ul. Obr. Westerplatte 20, 84-360 Łeba; NIP: 8411645033, REGON: 220350942, prowadzący Villa Verdi Pleasure & SPA w Łebie, al. Obr. Westerplatte 20, 84-360 Łeba, Polska, powiat lęborski, woj. pomorskie.

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - verdi (@) villaverdi.pl

c) dane osobowe usługobiorcy przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

d) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

e) dane osobowe usługobiorcy przechowywane będą przez okres 10 lat

f) usługobiorca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

g) usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

X. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,

b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

3. Reklamacja powinna:

a. zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub mailowo na adres verdi@villaverdi.pl,

b. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Usługobiorcy, c. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy.

XI. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa.

3. Data opublikowania regulaminu 01.01.2018 r.

XII. Dodatkowe informacje

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00.

2. Doba hotelowa kończy się o godzinie 11.00.

3. Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany z góry w dniu przyjazdu w formie gotówki.

4. Wszelkie ewentualne spory związane z realizowanymi przez obiekt świadczeniami, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, rozstrzyga Sąd właściwy według przepisów proceduralnych.

 

  • Wakacje nad morzem

    Wakacje nad morzem

    Tylko 200 metrów do morza... To tak blisko plaży, że się zdziwisz :)

Podaj swoje imię i nazwisko oraz adres email, aby otrzymywać oferty specjalne

WYŚLIJ

Odwiedź inne nasze obiekty w Łebie:

 

Przejdź na Villa Verdi Pleasure & SPA w serwisie noclegowym www.eholiday.pl

Copyrights © Villa Verdi 2013

Villa Verdi Pleasure&SPA Logo