Regulamin obiektu


§1 

Gość Obiektu Villa Verdi Pleasure & SPA zobowiązany jest do uzupełnienia i podpisania karty meldunkowej. W przypadku odmowy, recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju, a zasady anulacji rezerwacji obowiązują bez zmian.

 

§2

Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 11:00 dnia następnego.
Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
Przedłużenie pobytu w pokoju poza godzinę 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11:30 program rezerwacyjny recepcji może naliczyć opłatę za pół doby wynajmu pokoju hotelowego według cen pełnych.

Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 8:00 – 22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju Gościa hotelowego, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.

 

§3

Basen jest czynny codziennie od godziny 9:30 do 22:00. Z basenu mogą korzystać wyłącznie goście hotelowi. Przebywanie na terminie basenu oraz korzystanie z niego i jacuzzi odbywa na własną odpowiedzialność. Goście są zobowiązani do zapoznania się z oddzielnym regulaminem basenu. Korzystanie z basenu oraz tarasu z leżakami jest bezpłatne.

Basen ma głębokość 1,35m i nie jest strzeżony przez ratownika. Rodzice są w pełni odpowiedzialni za dzieci przebywające na terenie hotelu – w szczególności w basenie i jego okolicy. Dzieci do 12 roku życia mogą korzytsać z basenu i jacuzzi wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Zabrania się skakania do basenu oraz biegania w jego okolicy.

 

§4

Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi personelowi reakcję.

 

§5

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia, pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, sprzętu RTV, biżuterii, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.


§6

W obiekcie i w ogrodzie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do 8:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.


§7

Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.

Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiektu.


§8

Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

W pokoju hotelowym, oraz na korytarzach obowiązuje zakaz palenia. W przypadku złamania tego zakazu, Gość zostanie obciążony karą w wysokości 300zł.
Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien upewnić się, że drzwi są zamknięte.


§9

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez 2 miesiące, a następnie je zutulizuje.


§ 10

Osoba będąca po raz pierwszy Gościem Villa Verdi Pleasure & SPA, nie ma możliwości korzystania z kredytu.

Obiekt zastrzega sobie prawo, do zażądania płatności „z góry” w przypadku Gości będących w obiekcie po raz pierwszy. W momencie odmowy, recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju. 

Recepcjonista ma prawo prosić o uregulowanie kredytowanego rachunku wcześniej niż przy wyjeździe, w momencie gdy rachunek ten przekracza kwotę 1000 zł.


§ 11

Klient własnoręcznie podpisując kartę meldunkową zobowiązuje się wynająć pokój na dany okres, za daną cenę, a co za tym idzie uiścić opłatę za cały zadeklarowany okres w momencie przyjazdu do hotelu.

Nie ma możliwości skrócenia, wcześniej zadeklarowanego okresu pobytu w obiekcie (zgodnie z pkt.13).


§ 12

Rezerwacji można dokonać telefonicznie +48 59 8664 330, +48 603 577 576, mailem: verdi@villaverdi.pl, za pomocą formularza rezerwacji znajdującego się na stronie www.villaverdi.pl lub przez systemy e-commerce.
Po otrzymaniu potwierdzenia dostępności terminu należy wpłacić zadatek w wysokości podanej przez recepcjonistę, bądź taki jaki jest wymagany przy konkretnej ofercie dostępnej przez systemy e-commerce, w tym własny system rezerwacji obiektu.

Zadatek należy wpłacić na konto firmy Royal Business Corp. Robert Ruszewski, podane na stronie www.villaverdi.pl w dziale cennik, w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia i potwierdzenia rezerwacji lub przez Centrum Rozliczeniowe Dotpay od razu po potwierdznieu dostępności w obiekcie i złożeniu rezerwacji.
Po otrzymaniu wymaganej kwoty zadatku rezerwacja staje się gwarantowana, o czym informujemy Klienta. W przypadku ewentualnego zwrotu zadatku wpłaconego przez system Centrum Rozliczeniowe Dotpay, pobierana jest opłata manipulacyjna, która jest równowartością prowizji pobranej wcześniej przez Dotpay. Pozostałą kwotę należy uregulować w dniu przyjazdu wyłącznie w formie gotówki. W dniu wyjazdu lub na bieżąco regulują Państwo dodatkowe zobowiązania wynikające z zamówień dodatkowych wynikłych w trakcie pobytu.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.


§ 13

Wpłata zadatku na wskazany numer konta, przez płatności on-line lub bezpośrednio w recepcji hotelu lub zagwarantowanie rezerwacji przy użyciu karty kredytowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu Villa Verdi Pleasure & SPA, szczególnie punktu 12 oraz 13. 

W przypadku anulowania rezerwacji obowiązują odpowiednie zasady, zależne od wybranej oferty. Jeżeli w ofercie nie ma wyszczególnionych zasad dot. anulacji, obowiązują poniższe.

a) Rezerwacja standardowa.

W przypadku anulowania lub zmiany rezerwacji do 31 dni przed planowanym przyjazdem Gościa zadatek zwracany jest w całości lub można go przenieść w całości na inny, uzgodniony z recepcją termin. W przypadku preautoryzacji karty kredytowej, obiekt nie obciąży Gościa żadną opłatą.

W przypadku anulowania lub zmiany rezerwacji do 14 dni przed planowanym przyjazdem, Gość zobowiązany jest do zapłaty za pierwszą dobę. Pozostała część zadatku będzie zwrócona. W przypadku preautoryzacji karty kredytowej, obiekt obciąży kartę Gościa równowartością pierwszej doby.

Jeżeli rezygnacja z rezerwacji lub zmiana następuje w terminie krótszym niż 14 dni od daty planowanego przyjazdu Gościa, zadatek nie podlega zwrotowi, a hotel ma prawo obciążyć Gościa za cały zarezerwowany pobyt. W przypadku preautoryzacji karty kredytowej, obiekt obciąży kartę Gościa opłatą za cały zarezerwowany pobyt.

W przypadku „niedojazdu” Gościa (no show) lub w przypadku skrócenia pobytu w jego trakcie, obiekt ma prawo do obciążenia Gościa za cały zarezerwowany pobyt. W przypadku preautoryzacji karty kredytowej, obiekt obciąży kartę Gościa opłatą za cały zarezerwowany pobyt.

b) Rezerwacja bezzwrotna.

W przypadku anulowania rezerwacji lub zmiany hotel obciąży Gościa za cały zarezerwowany pobyt. W przypadku preautoryzacji karty kredytowej, obiekt obciąży kartę Gościa opłatą za cały zarezerwowany pobyt w dniu dokonania rezerwacji.

W przypadku „niedojazdu” Gościa (no show) lub w przypadku skrócenia pobytu w jego trakcie, obiekt nie zwraca dokonanej już opłaty za pobyt, a jeśli opłata jeszcze nie nastąpiła, to Gość jest zobowiązany opłacić cały zarezerwowany pobyt.

Obiekt ma prawo pobrać opłatę za pobyt w dowolnym terminie od momentu dokonania rezerwacji.

Nie ma możliwości skrócenia wcześniej zarezerwowanego pobytu.

Wpłata zadatku na wskazany numer konta, przez płatności on-line lub bezpośrednio w recepcji hotelu jest równoznaczna z akceptacją regulaminu Villa Verdi Pleasure & SPA, szczególnie punktu 12 oraz 13.

§14

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) usługodawca informuje:

a) administratorem danych osobowych jest: Robert Ruszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Royal Business Corp. Robert Ruszewski, ul. Obr. Westerplatte 20, 84-360 Łeba; NIP: 8411645033, REGON: 220350942, prowadzący Villa Verdi Pleasure & SPA w Łebie, al. Obr. Westerplatte 20, 84-360 Łeba, Polska, powiat lęborski, woj. pomorskie.

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - verdi (@) villaverdi.pl

c) dane osobowe usługobiorcy przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

d) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

e) dane osobowe usługobiorcy przechowywane będą przez okres 10 lat

f) usługobiorca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

g) usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

i) wysyłając wiadomość e-mail lub podając swoje dane osobowe przy użyciu telefonu lub innego środka komunikacji, Gość akceptuje, że Royal Business Corp. staje się administratorem jego danych osobowych.

 

Łeba. Regulamin obowiązuje od 1.03.2010r. (ostatnie zmiany 10.05.2018r.)

  • Gorące Jacuzzi

    Gorące Jacuzzi

    Wieczorem po męczącym dniu nad morzem, warto poleniuchować w jacuzzi.

Podaj swoje imię i nazwisko oraz adres email, aby otrzymywać oferty specjalne

WYŚLIJ

Odwiedź inne nasze obiekty w Łebie:

 

Przejdź na Villa Verdi Pleasure & SPA w serwisie noclegowym www.eholiday.pl

Copyrights © Villa Verdi 2013

Villa Verdi Pleasure&SPA Logo